قسمت چهارم آموزش php مقدماتی - آموزش انواع عملگرهاعملگرهای ریاضی


+ - دو عدد را باهم جمع می کند
- دو عدد را از همدیگر کم می کند
* - دو عدد را در هم دیگر ضرب می کند
/ - یک عدد را بر عدد دیگر تقسیم می کند
% - باقیمانده تقسیم یک عدد بر عدد دیگر را بر می گرداند

echo $op1 + $op2 ;
echo $op1 - $op2 ;
echo $op1 * $op2 ;
echo $op1 / $op2 ;
echo $op1 % $op2 ;

عملگر الحاق رشته


برای آنکه یک رشته را به رشته دیگر بچسبانیم از عملگر الحاق رشته ها استفاده می کنیم که این عملگر با علامت (.) عملیات الحاق را انجام می دهد.

echo "Hello " . "world" ; // الحاق دو رشته به هم

عملگرهای بیتی


در پی اچ پی تعدادی عملگر بیتی وجود دارد که بر روی بیت های موجود در اعداد تغییرات انجام می دهند و معمولا زیاد استفاده نمی شود برای استفاده از این عملگرها باید از مفهوم بیت و بایت و اعداد باینری را بدانید .
شما می توانید این قسمت را نخوانید ولی در آینده در صورت برنامه نویسی حرفه ای مورد نیاز خواهد بود.
در صورتی که با مفاهیم بیت و بایت ها :
عملگر AND یا &

بیت زمانی یک می شود که هردو بیت موجود در عدد یک باشد با استفاده از نشانه & عمل and انجام می پذیرد.

22 & 13 = 4
------------------------------
باینری عدد 22 و 13

22 bin = 0001 0110
13 bin = 0000 1101
------------------------------
انجام عمل AND
0001 0110
& 0000 1101
= 0000 0100
------------------------------
نتیجه
4 bin = 0100

عملگر or یا |

بیت زمانی یک می شود که یکی از بیت متناضر در یکی از دو عدد یک باشد و با عملگر | انجام می پذیرد.

22 | 13 = 31
------------------------------
باینری عدد 22 و 13

22 bin = 0001 0110
13 bin = 0000 1101
------------------------------
انجام عمل OR
0001 0110
| 0000 1101
= 0001 1111
------------------------------
نتیجه
31 bin = 0001 1111

عملگر XOR یا ^

بیت زمانی یک می شود که (فقط) یکی از بیت متناضر در یکی از دو عدد یک باشد و با عملگر ^ انجام می پذیرد.

22 | 13 = 27
------------------------------
باینری عدد 22 و 13

22 bin = 0001 0110
13 bin = 0000 1101
------------------------------
انجام عمل XOR
0001 0110
| 0000 1101
= 0001 1011
------------------------------
نتیجه
27 bin = 0001 1011

عملگر NOT یا ~

عملگر NOT برای برعکس کردن بیت های یک عدد به کار می رود و با علامت ~ انجام می پذیرد.

~22 = 233
------------------------------
باینری عدد 22

22 bin = 0001 0110
------------------------------
انجام عمل NOT

~ 0001 0110
= 1110 1001
------------------------------
نتیجه
233 bin = 1110 1001

عملگر انتساب


عملگر انتساب یکی از مهمترین عملگرها در هر زبان برنامه نویسی است که با علامت = نشان داده می شود و باعث انتساب یک مقدار به یک متغیر یا چند متغیر می شود.

$var = 2; // انتساب عدد 2 به متغیر
$var = $var + 2 ; // انتساب جمع یک عدد و متغیر
$var = $a = $b = 10 ; // انتساب عدد 10 به 3 متغیر

عملگر انتساب ترکیبی

برای کاهش تعداد کد های پی اچ می توانید از عملگرهای انتساب ترکیبی استفاده کنید و خوانایی برنامه زیاد میشود
+=
-=
/=
.=
%=
&=
|=
^=
<<=
>>=
مثال
$var = 2; // انتساب عدد 2 به متغیر
$var += 2 ; // همانند $var = $var + 2 ;


عملگر کاهش دهنده -- و افزایش دهنده ++


در پی اچ پی عملگر ساده ای برای افزایش و کاهش مقادیر عددی وجود دارد که مقدار عدد موجود در متغیر عددی را یک واحد کاهش یا افزایش می دهد وبه صورت -- یا ++ قبل از متغیر و بعد از متغیر می آید
در صورتی که این عمگر بعد از متغیر ظاهر شود به این معنی است که ابتدا اول متغیر بدون تغییر ظاهر می شود و سپس در دستور بعدی اعمال می شود و اگر قبل از متغیر ظاهر شود ابتدا عملگر اعمال می شود

$a = 1;
echo $a++; // print 1
echo $a ; // print 2

echo ++$a ; // print 3
echo $a ; // print 3
برای ارسال نظر وارد شوید ورود
آموزش پی اچ پی php
آموزش پی اچ پی php به زبان ساده همراه با مثال برای برنامه نویسان که می خواهند برنامه نویسی پی اچ پی رو از سطح مقدماتی تا حرفه ای یاد بگیرند.
جستجو